คณะกรรมการผู้บริหาร

คณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการกลาง

นายแพทย์อภิกิตติ์ ศรีเสริมโภค โรงพยาบาลภูมิพล
นายแพทย์สมัชญ์ ตั้งชูสกุล โรงพยาบาลภูมิพล
นายแพทย์ณธพณ จันทรเสโน โรงพยาบาลราชวิถี
แพทย์หญิงกิตติวรรณ สุพิชญางกูร โรงพยาบาลราชวิถี
  นายแพทย์ต่อพล วัฒนา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นายแพทย์รุ่งศักดิ์  ลิ่มทองแท่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  นายแพทย์สัญญา  ประชาพร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  นายแพทย์สรศักดิ์  ศุภผล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  นายแพทย์อิทธิรัตน์  วัชรานานันท์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  นายแพทย์ธนพงษ์ ไวทยะวิญญู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  นายแพทย์สำเริง เนติ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  นายแพทย์ภพ เหลืองจามิกร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  นายแพทย์วิชิต  ศิริทัตธำรง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
  แพทย์หญิงสายชล ว่องตระกูล โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
  นายแพทย์สำราญ ภูฆัง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
  นายแพทย์จารุวัตร เวชศิลป์ โรงพยาบาลตำรวจ
  นายแพทย์ปฏิเวช  งามวิจิตวงศ์ โรงพยาบาลกลาง
  นายแพทย์ปัญจพล รุจิธารณวงศ์ โรงพยาบาลตากสิน กทม.
  นายแพทย์กิติพจน์  งามละเมียด โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า
       
       
       
       

 

Member
Login / E-mail:
Password:
 
  Sign up
Forgot password

What's News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนงาน 1st Wrist & Elbow Arthroscopy : Cadaveric Workshop 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 .

ThaiSSH
ชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย
THE THAI SOCIETY FOR SURGERY OF THAILAND
สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310
E-mail :  โทรศัพท์ : 02-716-5437