คณะกรรมการส่วนภูมิภาค

รายชื่อคณะกรรมการส่วนภูมิภาค

 

  นายแพทย์คณิตศ์ สนั่นพานิช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   นายแพทย์จิรชาติ  ไกรศรินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   นายแพทย์พิชิตชัย อรรถโกมล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพทย์หญิงสุรัตน์ เจียรณ์มงคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   นายแพทย์ธรา  ธรรมโรจน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   นายแพทย์สุนทร  วงษ์ศิริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   นายแพทย์ปรเมศวร์  สุวรรณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   นายแพทย์สุรศักดิ์  จิตประไพกุลศาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
   แพทย์หญิงมีนา  เพิ่มไทย โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
   นายแพทย์ณัฐวุธ  ศาสตรวาหา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
  นายแพทย์วรสัณห์  ทวีวุฒิทรัพย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
   แพทย์หญิงปิยชนก ทศพร โรงพยาบาลสระบุรี
  แพทย์หญิงมานิตา   ติระตระกูลวิชยา  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
   แพทย์หญิงศรัณยพร  ปัญญามี  โรงพยาบาลนครปฐม
   แพทย์หญิงพรสวรรค์  แสงชาติ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
   แพทย์หญิงนงรัตน์  มากแก้ว  โรงพยาบาลตรัง

 

Member
Login / E-mail:
Password:
 
  Sign up
Forgot password

What's News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนงาน 1st Wrist & Elbow Arthroscopy : Cadaveric Workshop 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 .

ThaiSSH
ชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย
THE THAI SOCIETY FOR SURGERY OF THAILAND
สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310
E-mail :  โทรศัพท์ : 02-716-5437