+66 2 414 1005 - 6 , +66 2 419 9002
เข้าสู่ระบบ THAI-SSH
สมัครสมาชิกใหม่
ข่าวสาร
จำนวน 18 เรื่อง ดูเพิ่มเติม

1.

ประชุมเพื่อรับฟังความเห็นการกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
ขอเชิญผู้ที่สนใจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเห็นการกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพนักเทคนิคด้านการใช้ สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ เพื่อร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 17:00 - 19:00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 และผ่านระบบประชุมทางไกล ZOOM MEETING ID: 973 6722 0897(สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถรับลิ้งค์ ZOOM ได้ทาง E-MAIL ที่ลงทะเบียนไว้) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/u/0/d/1RsB_9mle4LEonnWWUrFGX9w1nAMncn7HuBSp6u5P3w4/viewform?edit_requested=true สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวจุฑาลักษณ์สังวรณ์ โทร.02-414-1005 E-mail: Juthaluk.san@mahidol.edu ศูนย์ปฏิบัติการฝึ กทักษะระบบจำลอง (SIMSET) ชั้น 10 ตึกอดุลยเดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2.

ER-VIPE Emergency Room - Virtual Interprofessional Education
ER-VIPE Emergency Room - Virtual Interprofessional Education

3.

Beta Test With Preclinical Students (5 Professions) Learning From Mistakes (ED Crowding Scenario)
Beta Test With Preclinical Students (5 Professions) Learning From Mistakes (ED Crowding Scenario)

4.

การประชุมนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์กลุ่มงาน Simulation Technician
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพอาชีพนักเทคนิคด้านการใช้สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ (Simulation Technician) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพได้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในการปฏิบัติงาน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SiMSET) ได้รับมอบหมายจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในการจัดประชุมนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์กลุ่มงาน Simulation Technician เพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเทคนิคด้านการใช้สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ (Simulation Technician) เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าว ให้กับ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทางการศึกษา ช่างเทคนิคเชี่ยน เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ simulation ผู้ช่วยสอนทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจเข้ารับฟังและเสนอความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ Simulation Technician ในวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุม Siriraj Clinical Skill Center (SiCSC) ชั้น 3 ตึกอดุลยเดชวิกรม โรงพยาบาลศิริราช และผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom
ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SiMSET) ขอเรียนเชิญชวนท่านที่สนใจ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์กลุ่มงาน Simulation Technician เพื่อให้ความเห็นในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเทคนิคด้านการใช้สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ (Simulation Technicians) เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สามารถนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการประกอบอาชีพ การคัดเลือกบุคลากร และพัฒนาการเรียนการสอนและการฝึกอบรมให้ตรงตามมาตรฐานอาชีพ
วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 17.00 - 19.00 น.
ณ ห้องประชุม Siriraj Clinical Skill Center (SiCSC) ชั้น 3 ตึกอดุลยเดชวิกรม
โรงพยาบาลศิริราช
และผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)
Join Zoom Meeting
https://siriraj-mahidol-ac-th.zoom.us/j/97844330021
Meeting ID: 978 4433 0021
ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง >> https://forms.gle/LA3exSBANZetiNRE9
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวดวงกมล สุวรรณธีระกิจ
โทร 0 2414 1005-6 หรือ e-mail : duangkamon.suw@mahidol.edu

5.

บรรยากาศงาน IMSH 2024 วันเปิด ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1000 คนจากทั่วโลก
บรรยากาศงานวันเปิด ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1000 คนจากทั่วโลก และปีนี้ อ.วรรณา จาก รพ.พระพุทธชินราช นำเสนอผลงานวิจัย และ อ.อำนวยพร จาก รพ.ขอนแก่น ในฐานะกรรมการวิพากษ์วิจัย

6.

ภาพบรรยากาศ งาน IMSH 2024
ภาพบรรยากาศ งาน IMSH 2024

7.

ภาพบรรยากาศ IMSH 2024 การแสดงหุ่นจำลองทางการแพทย์
ภาพบรรยากาศการแสดงหุ่นจำลองทางการแพทย์ ตั้งแต่การจัดแสดงนวัตกรรม วิธีใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์หุ่นจำลอง Sim Ventor และการจัดแสดงของบริษัทต่างๆ ให้เห็นความก้าวหน้าของการเรียนการสอน Simulation

8.

กระบวนการ In situ simulation เพื่อค้นหา latent safety threat ดูเพิ่มเติม... เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
กระบวนการ In situ simulation เพื่อค้นหา latent safety threat ดูเพิ่มเติม... เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

9.

บทความเกี่ยวกับเทคโนโลยี Virtual reality และ AI มาใช้ในการสอน Simulation ดูเพิ่มเติม... เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
บทความเกี่ยวกับเทคโนโลยี Virtual reality และ AI มาใช้ในการสอน Simulation ดูเพิ่มเติม... เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

10.

การสร้างประสบการณ์เรียนรู้สถานการณ์จำลองสำหรับนักศึกษาแพทย์ ทำอย่างไรสามารถได้ประสบการณ์เรียนรู้ครอบคลุมการเรียนรู้ที่สำคัญ ดูเพิ่มเติม... เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
การสร้างประสบการณ์เรียนรู้สถานการณ์จำลองสำหรับนักศึกษาแพทย์ ทำอย่างไรสามารถได้ประสบการณ์เรียนรู้ครอบคลุมการเรียนรู้ที่สำคัญ ดูเพิ่มเติม... เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

11.

การสร้างประสบการณ์เรียนรู้สถานการณ์จำลองสำหรับนักศึกษาแพทย์ ทำอย่างไรสามารถได้ประสบการณ์เรียนรู้ครอบคลุมการเรียนรู้ที่สำคัญ ดูเพิ่มเติม... เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
การสร้างประสบการณ์เรียนรู้สถานการณ์จำลองสำหรับนักศึกษาแพทย์ ทำอย่างไรสามารถได้ประสบการณ์เรียนรู้ครอบคลุมการเรียนรู้ที่สำคัญ ดูเพิ่มเติม... เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

12.

โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Sim-CASE)
โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Sim-CASE)

13.

โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมนักเทคนิค ด้านการใช้สถานการณ์จำลองทางการแพทย์
โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมนักเทคนิค ด้านการใช้สถานการณ์จำลองทางการแพทย์

14.

Various Context in Simulation-Based Education : Impact and Recommendation
Various Context in Simulation-Based Education : Impact and Recommendation

15.

Course อบรม Sim Technician ที่ศิริราชค่ะ เผื่อท่านใดสนใจ สมัครได้เลยค่ะ
Course อบรม Sim Technician ที่ศิริราชค่ะ เผื่อท่านใดสนใจ สมัครได้เลยค่ะ

16.

จุลสารฉบับที่ 4
จุลสารฉบับที่ 4

17.

Simulation Education : from Export to Practice
Simulation Education : from Export to Practice

18.

จุลสารฉบับที่ 3
จุลสารฉบับที่ 3

เสนอแนะ - แจ้งปัญหา